Ett starkt RISE – delårsrapport Q3 2017

ICT Sweden arbetar för att stärka och stötta RISE inom ICT. I dagarna kom RISE delårsrapport för jan-sep 2017 och det var glädjande att se hur mycket som händer och att vi har fått ett växande och starkare RISE.

Vad har hänt under tredje kvartalet?

I VD ordet berättade Pia Sandvik bland annat att man nu arbetar med att implementera resultaten av det integrationsprojekt man drev fram till mars, om att skapa gemensamma strategier och arbetssätt för hela RISE. Pia tar även upp att RISE i maj fick i uppdrag av Näringsdepartementet att ta fram förslag på en nationell forskningsmiljö inom elektromobilitet, Electro Mobility Lab. Efter detta presenterade regeringen i september en satsning på att skapa detta, där man satsa en miljard.Till detta räknar man med att fordonsindustrin ska satsa medel av samma storlek. Investeringarna i denna nya testbädd förväntas påbörjas 2018. Det är bra att det blir verklighet med en testbädd i Sverige inom detta högst aktuella område, med elektrifierade autonoma fordon.

Under Q3 har RISE även satsat på att stärka samverkan med aktörer i Science Village i Lund, bland annat MAX IV. Syftet med detta från RISE är att tillgängliggöra forskningsanläggningarna för industrin och säkerställa att svenska företag drar maximal nytta av dessa. RISE vill även hjälpa till med att bidra med sin kompetens här. Något vi varmt uppmanar företag till att utnyttja.

Under Q3 har även fortsättningen på projektet Kickstart digitalisering, som genomförs av Teknikföretagen, RISE, IF Metall, Swerea IVF, IUC och SISP, dragit igång. Programmet koordineras av Teknikföretagen. Under förra året genomfördes ett pilotprojekt där 100 företag deltog i att starta sin digitala resa. Nu har man fått möjlighet att hjälpa minst 1000 SME-bolag att komma igång med digitaliseringen. Är ni ett av dem? Läs gärna mer om detta på Kickstartdigi.se.

Under året har RISE även sett att det finns ett ökande intresse för dem som forskningsinstitut och innovationspartner. Detta märktes inte minst i Almedalen där man arrangerade många aktiviteter. Från ICT Sweden deltog både ordförande Jonas Wallberg och generalsekreterare Gabriel Modéus på ett antal av dessa. Vi kan bara instämma i att det var många intressanta och välbesökta aktiviteter som RISE arrangerade i Almedalen i juli.

Organisation och division ICT

Nya RISE är uppdelat efter divisioner och affärs- och innovationsområden som spänner över alla divisioner. Syftet med affärs- och innovationsområdena är att skapa en funktion med ett övergripande perspektiv på verksamheten. Tanken är att med hjälp av dessa ska man kunna matcha olika delar och kompetenser för att möta kunders behov här och nu och för att driva strategisk utveckling av kompetens och resurser på några års sikt. Dessutom får dessa områden möjlighet att tidigt se nya områden som växer fram. Detta är något vi från ICT Sweden tror är ett bra sätt för RISE att organisera sig just för att kunna dra nytta av de många olika typer av kompetenser som finns inom organisationen och att se till så att man fortsatt är relevant i framtiden.

Ett av dessa affärs- och innovationsområden är, självklart, digitalisering. Man har även områden för energi och biobaserad ekonomi, hållbara städer och samhällen, hälsa och life science samt mobilitet.

RISE organisation

Vad gäller divisionerna har man divisioner för bioekonomi, biovetenskap och material, certifiering, samhällsbyggnad, säkerhet och transport och inte minst – ICT. I delårsrapporten kan vi se att divisionen ICT är den näst största, både när det kommer till nettoomsättning (397 MSEK) och årsanställda (429 st).  För denna division beskriver man det som att ”Division ICT erbjuder expertis i hela kedjan för ett digitalt och innovationsdrivet samhälle; hårdvara, mjukvara, affärsutveckling och branschkunskap inom en rad strategiska områden. Divisionen har spetskompetens inom bland annat sensorsystem, automation, tryckt elektronik, AI och data science, cybersäkerhet, visualisering, interaktionsdesign, fiberoptik, hållbara transporter och cirkulära affärsmodeller.”

Utmaningar och risker

En risk och utmaning som lyfts i delårsrapporten är att ”forskningsverksamheten utgör en risk då allt fler finansiärer kräver medfinansiering som därför tar en allt större del av SK-medel i anspråk vilket minskar RISE möjligheter till kompetensutveckling.” Detta är inte bra tycker vi. Det är viktigt att RISE har möjlighet att söka pengar och t ex se till att Sverige får tillbaka pengar från EU. Detta utan att det går ut över den kompetensutveckling som måste finnas inom en organisation som RISE. Det är viktigt att ägaren, staten, skjuter till de pengar som behövs för att kunna möta detta. För vi ska inte glömma att dessa pengar snabbt kan få en bra multiplicering om man lyckas ta hem finansiering från EU. Och inte minst stärker det Sveriges konkurrenskraft när det kommer till att möjliggöra forskning och utveckling i Sverige – nu och i framtiden.

Ytterligare en utmaning/risk som man lyfter är att rekrytera och behålla kvalificerad personal. Vi ser gärna rörlighet. Det är samtidigt viktigt att RISE har tillgång till bra och kvalificerad personal eftersom detta är en resurs som kan utnyttjas av många företag och som stärker forskning och innovation i svenskt näringsliv.

Läs mer

Delårsrapporten finns tillgänglig för nedladdning på RI.se/nyheter/rise-delarsrapport-januari-september-2017


Nyheter


Forsknings- och innovationsagenda 2022

För att lyfta vad våra medlemmar ser som viktigt för Sverige och forskningsinstitutet RISE att satsa på inom området för

Halvöppen laptop

Invigning av RISE Cyber Range

Under den digitala invigningen deltog bland andra näringsminister Ibrahim Baylan, Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson och RISE vd Pia Sandvik. –

FoI 2021

Forsknings- och innovationsagenda 2021

I årets agenda lyfter vi flera forskningsområden inom informations och -kommunikationsteknik som är viktiga för föreningens medlemmar. Målet är att RISE

Ett år som blev annorlunda

I början av året kickade två av de projekt vi finansierat på RISE igång, dels System av System under ledning