Forsknings- och innovationsagenda 2018-2020

Idag släpper ICT Sweden föreningens första forsknings- och innovationsagenda för ICT området. Agenda är framtagen genom input från medlemmar i föreningen kring vad de ser som viktigt för Sverige inom ICT området.

Informations- och kommunikationsteknik (IKT eller ICT) området har drivit utvecklingen av digitaliseringen. Först genom utveckling inom sitt eget område. Till exempel har det skapats snabbare, mindre och mer användbara datorer, mobiltelefoner, sensorer och system. Dessa har blivit enkla, billiga och lätta att använda inom allt fler områden. Detta har lett till att ICT är grunden för den digitalisering som idag pågår överallt. Därför har området under senare år fått ett allt större allmänt fokus. ICT tillämpas inom så gott som alla branscher och tillämpningsområden. Alla har behov av ICT genom digitaliseringsbehovet. Detta medför både stora möjligheter och utmaningar inom ett stort antal områden. Vi anser att Sverige är ett av de länder som står bäst rustat att möta dessa utmaningar samt utnyttja möjligheterna med digitaliseringen. Industriforskningsinstitutet RISE kan med sin kompetens bistå såväl industri som offentliga organisationer att bättre ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

Vi anser att det är av extremt stor betydelse för svensk konkurrenskraft att vi bygger upp ett starkt forskningsinstitut, RISE, som arbetar mycket nära industrin och med företagens viktigaste frågor. Detta gäller forskning och innovation men även kunskapsöverföring och nyttiggörande av uppbyggd kompetens. För detta krävs att näringsliv och offentlig sektor engagerar sig och investerar gemensamt i instituten.

Vi ser även att det är viktigt att RISE arbetar med viktiga framtidsområden, områden som skapar förutsättningar för att företagen kan använda RISE för att stå sig i den globala konkurrensen. Vi ser att RISE bör ta en ledarroll vad gäller forskning och innovation inom viktiga framtidsområden inom ICT. Till exempel inom säkerhetsområdet genom att skapa självlärande system som kan applicera och adaptera säkerhet i realtid. Detta är framtidsområden som kommer att bli viktiga för att företagen skall kunna bibehålla sin konkurrenskraft. Vi anser även att RISE ska arbeta med hur AI (Artificial intelligence) och maskininlärning kan appliceras inom olika områden utanför traditionell ICT för att utveckla och stärka dessa områdens konkurrenskraft. Det är även av stor vikt att samarbeta och att sprida kunskap till industrin av gjord forskning och resultat inom instituten. Det är av stor vikt att RISE fortsätter att öka sin förmåga för detta uppdrag.

I agendan lyfter vi särskilt områdena:

  • Självlärande system
  • Komplexa system
  • Kommunikationssystem
  • Säkerhet och Integritet
  • Sensorer
  • Visualisering
  • Interaktionsdesign
  • Hållbarhet
  • Samverkan
  • Kompetensförsörjning

Hela agendan finns tillgänglig för nedladdning här.


Nyheter


Forsknings- och innovationsagenda 2022

För att lyfta vad våra medlemmar ser som viktigt för Sverige och forskningsinstitutet RISE att satsa på inom området för

Halvöppen laptop

Invigning av RISE Cyber Range

Under den digitala invigningen deltog bland andra näringsminister Ibrahim Baylan, Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson och RISE vd Pia Sandvik. –

FoI 2021

Forsknings- och innovationsagenda 2021

I årets agenda lyfter vi flera forskningsområden inom informations och -kommunikationsteknik som är viktiga för föreningens medlemmar. Målet är att RISE

Ett år som blev annorlunda

I början av året kickade två av de projekt vi finansierat på RISE igång, dels System av System under ledning