Forskning & innovationsagenda

Årligen tar ICT Sweden fram en uppdaterad forsknings- och innovationsagenda för att lyfta vad våra medlemmar ser som viktigt för Sverige och forskningsinstitutet RISE att satsa på inom ICT området.

Agendan för 2019 innehåller prioriterade områden för ICT Sweden och tar sitt fokus i områden som medlemmarna i föreningen lyft fram som av extra stor vikt för svensk ICT-sektor.

I årets agenda lyfter vi fyra områden som särskilt viktiga:

 • Artificiell Intelligens som vi under 2018 varit med och tagit fram en satsning inom RISE på.
 • System av System som vi ser kommer bli av ökande vikt i och med att system kopplas ihop än mer.
 • Cybersäkerhet som är av stor vikt för att möta och ligga steget före de hot som finns mot Sverige som nation och svenskt näringsliv, både från kriminella och stater.
 • Blockkedjor som vi tror kan bli aktuellt för nya applikationer framöver.

Utöver dessa områden som vi valt att särskilt betona i årets agenda tar vi även kort upp områdena:

 • Kommunikationssystem med vikten av att Sverige fortsätter sin tradition av att vara i framkant vad gäller utveckling av olika former av kommunikationssystem.
 • Integritet och att tänka in detta i utvecklingen av system.
 • Sensorer med vikten av att Sverige genom stöd från RISE fortsätter vara ledande på att utveckla små och smarta sensorer som möjliggör annan typ av intelligens genom att ge relevant data.
 • Visualisering av data som vi får ut från system för att bättre kunna förstå och hantera denna i beslutsfattande.
 • Interaktionsdesign för att skapa mer användarvänliga system i framtiden.
 • Hållbarhet ur olika perspektiv som ekonomiska, ekologiska och sociala. Alla tre är dessa viktiga perspektiv som vi behöver få att arbeta ihop.
 • Samverkan mellan företag, RISE och akademi för att utnyttja att vi är ett litet land med en tradition av att arbeta ihop för att bli starka.
 • Kompetensförsörjning är ett område många lyfter och här vill ICT Sweden särskilt betona vikten av spetskompetenser på RISE och att vi tydligt lämnar utrymme i budgetar för utveckling av dessa.
 • Kvantteknologier är ett område som kommer skapa stora förändringar i datorers beräkningshastigheter och kryptering.

Generellt så är informations- och kommunikationsteknik (IKT eller ICT) ett område som drivit och fortsätter att driva utvecklingen av digitaliseringen. Det är en samling av olika tekniker som möjliggör digitalisering, från hårdvara till mjukvara. Därför är det också viktigt att kunskapen från vår sektor når andra branscher och att Sverige fortsätter att vara ledande inom industrinära forskning och utveckling i området. Här ser vi att forskningsinstitutet RISE har en enorm vikt och betydelse för Sveriges framtida konkurrenskraft, under förutsättning att de fortsätter arbeta nära näringslivets olika sektorer samt att de utnyttjar möjligheterna som ett samlat institut för med sig om att arbeta över olika branschgränser. Det krävs samtidigt även att näringslivet engagerar sig i och stöttar RISE.

Ladda ner forsknings- och innovationsagendan för 2019 här.

 

 


Förra årets forsknings- och innovationsagenda finns tillgänglig för nedladdning här.