Stadgar

Stadgarna för ICT Sweden är vad som styr den ideella föreningen. Stadgarna kan ändras genom beslut på två på varandra följande föreningsmöten med minst två månaders mellanrum.

ICT Swedens stadgar finns tillgängliga för nedladdning här.


De senaste ändringarna av stadgarna fastställdes på föreningsmöte den 4 februari 2021 .