Uppförandekod

ICT Sweden använder Teknikföretagens Branschgrupper AB (TEBAB) som kansli. För TEBAB är det viktigt att verksamheten inom bolaget och de bransch- och intresseorganisationer som är anknutna till TEBAB bedrivs på ett sätt som tydligt håller sig inom konkurrensrättens ramar.

Teknikföretagen har därför i samråd med TEBAB utformat en konkurrensrättslig uppförandekod som omfattar TEBAB och alla föreningar anknutna till TEBAB.

Här finner du uppförandekoden – Code of conduct.